ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 22/DM
Số hiệu 22/DM
Ngày ban hành 31/7/2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khoa học và công nghệ
Tài liệu đính kèm danh%20muc%20tthc%20moi%20ban%20hanh%20sua%20doi%20bo%20sung%20thuoc%20tham%20qu_20200731103244.pdf