ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 260 bản ghi / hiển thị bản ghi / 13 trang
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
72/SKHCN-QLKH 25/1/2021 Công văn về việc hướng dẫn đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2021
36/KH-SKHCN 22/12/2020 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
291/QĐ-SKHCN 14/9/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt thông minh vào sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
237/QĐ-SKHCN 01/9/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ
2333/QĐ-UBND 04/9/2020 Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch 2021
22/DM 31/7/2020 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khoa học và công nghệ
1713/QĐ-UBND 31/7/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1902/QĐ-UBND 17/8/2020 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
3115/QĐ-UBND 4/12/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
734/QĐ-UBND 7/4/2020 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
95/KHCN-QLCN&CN 17/02/2020 Công văn đề xuất đăng ký dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
95/KHCN-QLCN&CN 17/02/2020 Công văn đề xuất đăng ký dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
37/SKHCN-QLKH 15/01/2020 Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
37/SKHCN-QLKH 15/1/2020 Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
2397/QĐ-UBND 25/9/2019 Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2020
1346/QĐ-UBND 13/6/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công
1244/QĐ-BKHCN 13/5/2019 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, xét chọn tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
348/KHCN-QLCN&CN 14/6/2019 Công văn về việc thông báo Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
số 347/KHCN-QLCN&CN 14/6/2019 Công văn về việc thông báo quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
2301/KH-UBND 29/5/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019
Tổng số 260 bản ghi / hiển thị bản ghi / 13 trang