Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Số ký hiệu Ban hành Tên mẫu biểu
Biểu mẫu thống kê ngành KHCN năm 2023 (Các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN) Tải xuống
Biểu mẫu hướng dẫn thống kê KHCN năm 2023 (Dành cho tổ chức KHCN) Tải xuống
CV cung cấp thông tin ứng ụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2023 Tải xuống
Biểu mẫu số 12: Phiếu cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Tải xuống
26/06/2023 Thông tư 11-2023/TT-BKHCN sửa đổi một số điều của TT 14-2014 về thu thập, đăng ký lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN Tải xuống
Danh sách đơn vị báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN 2019-2023 Tải xuống
Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu thông tư 15/2018/TT-BKHCN bản Word Tải xuống
15/11/2018 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Tải xuống
07/01/2019 Công văn gửi các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN 2018 Tải xuống
07/1/2019 Danh sách các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN năm 2018 Tải xuống

Tổng số 10 bản ghi / 1 trang
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0