ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN


Chức năng, Nhiệm vụ
 
 1. Chức năng

Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, hoạt động theo cơ chế tự chủ tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thông tin, thống kê và dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ quản lý Nhà nước của tỉnh.

Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy đinh của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước

2.1.1. Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

a. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ  trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới trong việc đánh giá, dự báo, phát hiện sớm, phòng chống dịch bệnh, ô nhiêm môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

b. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và tổ chức thử nghiệm, khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho các sản phẩm mới phù hợp với địa phương. Xây dựng và công bố tiêu chuẩn theo quy định cho các sản phẩm mới để phục vụ sản xuất và đời sống.

c. Tổ chức sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn, phục tráng, cải tạo, phát triển giống, nguồn gen phục vụ công tác quản lý nhà nước; Cập nhật các sản phẩm mới; tổng hợp, lựa chọn và tổ chức xây dựng, phổ biến, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

d. Tổng hợp, thu thập thông tin, phân tích đánh giá về tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm chủ lực, trọng điểm của địa phương, dự báo hàng năm về định hướng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực, đời sống và bảo vệ môi trường phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách về hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

đ. Thực hiện các công việc thu thập, tổng hợp tài liệu về cơ sở khoa học, kiến thức về công nghệ mới trong và ngoài nước để đánh giá khả năng áp dụng vào thực tiễn phục vụ các hoạt động: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ được giao và cung cấp các tài liệu, cơ sở dữ liệu công nghệ để phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động ứng dụng, chuyên giao và đổi mới công nghệ.

e. Thực hiện hoạt động liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ để hoàn thiện kết quả nghiên cứu, công nghệ mới bảo đảm phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

f. Tổ chức tham quan, học tập, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, thành công trong, ngoài tỉnh và nước ngoài; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm; hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

g. Quản lý, duy tu, nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác, vận hành, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm; tổ chức mua sẵm, bảo đảm nguyên, vật liệu, hóa chất phục vụ phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm; duy trì hiệu lực, hiệu quả của các hệ thống quản lý chất lượng mà Trung tâm đang áp dụng,...

h. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước.

i. Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các chợ công nghệ và Thiết bị (Techmart), Techdemo, Techfest, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Xây dựng, vận hành, khai thác, duy trì điểm kết nối cung cầu công nghệ, phòng trưng bày các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm đặc thù của địa phương;

j. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ KHCN và các dịch vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao và ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ;

k. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, kiên thức, thông tin ứng dụng, chuyển giao công nghệ, các sự kiện, hội thảo,  hội nghị để trao đổi, thảo luận và lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của địa phương.

l. Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin về khoa học công nghệ; xây dựng, cập nhật, bổ sung sách, báo, tài liệu, cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ của địa phương; tham gia Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học công nghệ;

m. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về nhu cầu hợp tác, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệm và cá nhân đổi mới công nghệ. Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học công nghệ của địa phương.

n. Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về thông tin, truyền thông, thống kê KH&CN sau khi được các cấp có thẩm quyền ban hành; Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định hiện hành;

o. Tổ chức thu thập, xử lý, cập nhật và tích hợp thông tin về các tổ chức khoa học công nghệ; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nhiệm vụ khoa học công nghệ và các thông tin khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học công nghệ theo quy định hiện hành; Cung cấp thông tin khoa học công nghệ cho các chương trình, đề án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

p. Khai thác, cung cấp các nguồn tin khoa học công nghệ trong và ngoài nước phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phổ biến thông tin khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học công nghệ của địa phương.

q. Thiết lập, triển khai, kết nối mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaRen); các mạng thông tin khoa học công nghệ khác; Quản lý cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN;

r. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định hiện hành; Phổ biến, công bố kết quả thống kê KHCN của địa phương. Tham gia, tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê Quốc gia, các cuộc điều tra thống kê ngành KHCN, triển khai các cuộc điều tra thống kê KHCN của địa phương; tổng kết, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê KHCN thuộc pham vi quản lý của địa phương.

s. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hàng năm và triển khai thực hiện, tổ chức theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo định kỳ về hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương.

t. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, quản lý nhân lực, tổ chức bộ máy và tài chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2.1.2. Thực các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước do cấp có thẩm quyền tuyển chọn, giao trực tiếp cho Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành.

2.1.3. Thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công trên lĩnh vực KH&CN do Chính phủ ban hành cho phép thực hiện.

2.1.4. Nhiệm vụ sử dụng ngân sách khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 2.2. Thực hiện các hoạt động dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện cơ chế tự chủ tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ về nghiên cứu – triển khai, dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ, tư vấn các lĩnh vực về hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ giao.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()