ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 25 bản ghi / hiển thị bản ghi / 2 trang
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
29/2018/QH14 29/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
22/2018/QH14 Quốc hội thông qua Ngày 8/6/2018 Luật Quốc phòng
26/2018/QH14 14/6/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao
27/2018/QH14 14/6/2018 Luật Đo đạc và Bản đồ
24/2018/QH14 12/6/2018 Luật An ninh mạng
23/2018/QH14 12/6/2018 Luật Cạnh tranh
22/2018/QH14 8/6/2018 Luật Quốc phòng
25/2018/QH14 12/6/2018 LUẬT TỐ CÁO
10/TB-KHCN 05/02/2018 Thông báo tổ chức cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, năm 2017: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Tứ Xã" cho sản phẩm rau an toàn, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
07/2017/QH4 Luật Chuyển giao công nghệ
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
1747/QĐ-TTg 13/10/2015 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
Toàn văn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ
2241/QĐ-TTg 11/12/2014 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
03/VBHN-BKHCN 06/01/2015 Văn bản hợp nhất số 03 /VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Tổng số 25 bản ghi / hiển thị bản ghi / 2 trang