ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Văn phòng


Chức năng, Nhiệm vụ

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế, tổng hợp, tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệTổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở.

b) Lập kế hoạch, dự toán chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ. Lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở. Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt và thanh quyết toán việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

c) Tham gia thẩm định dự toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được Sở hỗ trợ kinh phí.

d) Đề xuất các dự án, phối hợp theo dõi, quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thành, thị xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng, tổng hợp, đề xuất các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Sở sau khi được phê duyệt. Phối hợp theo dõi, tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ của tỉnh.

đ) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng danh mụcđề xuất các dự án, tổ chức theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng, nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương;

e) Xây dựng, trình ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hànhBan hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

g) Là đầu mối thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 của Sở. Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

h) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

i) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc SởThực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

l) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở. Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

m) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính của Sở.

n) Triển khai thực hiện, quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()