ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Lịch sử hình thành và phát triển


Giai đoạn 1: 
Từ tháng 3/1960 đến tháng 2 năm 1993.

Ngày 1 tháng 3 năm 1960 cơ quan quản lý khoa học của Tỉnh Phú thọ  ra đời mang tên là Ban kỹ thuật tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 181-QĐ/TCCB của UBND Tỉnh Phú Thọ. Với chức năng giúp Ủy ban hành chính tỉnh Phú Thọ và cấp ủy địa phương lãnh đạo công tác khoa học, kỹ thuật về mọi mặt: đường lối phương châm, tổ chức, kế hoạch, học thuật nhằm thực hiện đường lối Khoa học và kỹ thuật của Đảng, Chính phủ tại địa phương.
- Năm 1969 Ban kỹ thuật được đổi tên thành Ban Khoa học và kỹ thuật thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác khoa học kỹ thuật.
Ban khoa học và kỹ thuật gồm các tổ chức:
- Bộ phận kế hoạch - tổng hợp; 
- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
 
Giai đoạn 2:
Từ tháng 2 năm 1994 đến tháng 2 năm 2003
- Tháng 2 năm 1994 đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, với vai trò là động lực của sự phát triển Ban Khoa học kỹ thuật được chuyển thành Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường. Là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và Môi trường.
* Các phòng chuyên môn:
- Phòng tổng hợp,
- Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ,
- Phòng quản lý môi trường, 
- Phòng thông tin tư liệu và sở hữu công nghiệp,
- Thanh tra Sở.
* Các đơn vị trực thuộc Sở:
- Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng.
- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH và CN. 
- Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
Trong thời kỳ này là hội nhập trên qui mô toàn cầu đồng thời sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong đó có hoạt động Khoa học và Công nghệ. Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn những công nghệ tiên tiến, phù hợp với địa phương, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng…

Giai đoạn 3: 
* Từ tháng 
4 năm 2003 đến 12/2005
- Thực hiện quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính Phủ Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường Phú Thọ được đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
Căn cứ thông tư 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ nội vụ về việc: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ ở địa phương.
- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.
* Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 
- Văn phòng.
- Thanh tra.
- Phòng Quản lý Khoa học.
- Phòng Quản lý Công nghệ
- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
- Phòng Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ
- Phòng kế hoạch Tổng hợp
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

* Các đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
- Trung tâm kỹ thuật  - Đo lường - Thử nghiệm
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

* Từ tháng 1/2006 đến nay. 
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, bao gồm: hoạt động Khoa học và Công nghệ; phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

* Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 
- Văn phòng.
- Thanh tra.
- Phòng Quản lý Khoa học.
- Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

* Các tổ chức trực thuộc Sở:
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Trung tâm Ứng dụng và Thông tin  KHCN
- Trung tâm Kỹ thuật  - Đo lường  - Thử nghiệm

-

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()