ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hội thảo Tổng kết đánh giá hoạt động Hệ sinh thái KN ĐMST khu vực miền núi phía Bắc - Kế hoạch 2020
Định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST khu vực trung du miền núi phía Bắc (Tại Phú Thọ)
Học tập chia sẻ kinh nghiệm mạng lưới khởi nghiệp ĐMST tại Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng
Đào tạo mạng lưới cố vấn huấn luyện viên khởi nghiệp ĐMST tỉnh Phú Thọ năm 2019
Góp ý xây dựng nội dung đào tạo và giới thiệu đội ngũ chuyên gia cố vấn huấn luyện viên KN ĐMST
Hội thảo ra mắt mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên KNĐMST tại Phú Thọ
Sự cần thiết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại tỉnh Phú Thọ
Hội nghị hợp tác phát triển KHCN các tỉnh trung du miền núi phía bắc lần thứ X tại Phú Thọ
Hội thảo ra mắt mạng lưới cố vấn huấn luyện viên KN ĐMST tại tỉnh Phú Thọ
Chương trình SHTT & cuộc sống số 1
Chương trình SHTT & cuộc sống số 2
Chương trình SHTT & cuộc sống số 3
Chương trình SHTT & cuộc sống số 4
Chương trình SHTT & cuộc sống số 5
Chương trình SHTT & cuộc sống số 6
Chương trình SHTT & cuộc sống số 7
Chương trình SHTT & cuộc sống số 8
Chương trình SHTT & cuộc sống số 9
Chương trình SHTT & cuộc sống số 10
Chương trình SHTT & cuộc sống số 11
Chương trình SHTT & cuộc sống số 12
Chương trình SHTT & cuộc sống số 13
Chương trình SHTT & cuộc sống số 14
Chương trình SHTT & cuộc sống số 15
Chương trình SHTT & cuộc sống số 16
Chương trình SHTT & cuộc sống số 17
Chương trình SHTT & cuộc sống số 18
Chương trình SHTT & cuộc sống số 19
Chương trình SHTT & cuộc sống số 20
Chương trình SHTT & cuộc sống số 21
Chương trình SHTT & cuộc sống số 22
Chương trình SHTT & cuộc sống số 23
Chương trình SHTT & cuộc sống số 24
Chuyên mục KHCN số 1
Chuyên mục KHCN số 2