ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 45 bản ghi / hiển thị bản ghi / 3 trang
Số ký hiệu Ban hành Tên biểu mẫu
Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu thông tư 15/2018/TT-BKHCN bản Word
15/11/2018 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
07/01/2019 Công văn gửi các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN 2018
07/1/2019 Danh sách các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN năm 2018
mẫu 1 mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở năm 2019
mẫu 2 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH và phát triển công nghệ cơ sở năm 2019
mẫu 3 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở 2019
Đề xuất đăng ký hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ đợt I 2017
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở năm 2018
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cơ sở năm 2018
Mẫu thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cơ sở năm 2018
Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017
Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Quyết định về điều tra hội nhập quốc tế về KHCN 2016
Phương án điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN 2016
Hướng dẫn điền phiếu hội nhập quốc tế về KH&CN 2016
Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ 2016
Quyết định về điều tra nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ 2016
Phương án nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ 2016
Mẫu phiếu áp dụng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Tổng số 45 bản ghi / hiển thị bản ghi / 3 trang