ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 58 bản ghi / hiển thị bản ghi / 3 trang
Số ký hiệu Ban hành Tên biểu mẫu
Mẫu 3 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở năm 2021
mẫu 2 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cơ sở năm 2021
mẫu 1 Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở năm 2021
06/01/2021 Hướng dẫn điển biểu mấu thống kê KHCN 2020 dành cho tổ chức KHCN
06/01/2021 Biểu mẫu Thống kê KHCN năm 2020 dành cho các tổ chức KHCN
649/SKHCN-QLKH 9/9/2020 Hướng dẫn xây dựng hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới năm 2021
95/KHCN-QLCN&CN 17/2/2020 Công văn đề xuất dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
3 27/12/2019 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở
2 27/12/2019 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH&CN cơ sở
1 27/12/2019 Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở
795/SKHCN-QLKH 27/12/2019 Công văn hướng dẫn đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020
Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (Bản Word)
Số 37/SKHCN-QLKH 15/01/2020 Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021
Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu thông tư 15/2018/TT-BKHCN bản Word
15/11/2018 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
07/01/2019 Công văn gửi các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN 2018
07/1/2019 Danh sách các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN năm 2018
mẫu 1 mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở năm 2019
mẫu 2 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH và phát triển công nghệ cơ sở năm 2019
mẫu 3 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở 2019
Tổng số 58 bản ghi / hiển thị bản ghi / 3 trang