ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 60 bản ghi / hiển thị bản ghi / 3 trang
Số ký hiệu Ban hành Tên biểu mẫu
Mẫu A2-THĐX Tổng hợp danh mục đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024
Mẫu A1-3-ĐXDAKHCN Mẫu phiếu đề xuất dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2024
Mẫu A1-2-ĐXDASXTN Mẫu phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh năm 2024
Mẫu A1-1-ĐXĐT Mẫu phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2024
Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở 2023
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH&CN cơ sở 2023
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở 2023
06/02/2023 Hướng dẫn đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở 2023
95/KHCN-QLCN&CN 17/2/2020 Công văn đề xuất dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
3 27/12/2019 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở
2 27/12/2019 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu KH&CN cơ sở
1 27/12/2019 Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở
795/SKHCN-QLKH 27/12/2019 Công văn hướng dẫn đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020
Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (Bản Word)
Số 37/SKHCN-QLKH 15/01/2020 Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021
Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu thông tư 15/2018/TT-BKHCN bản Word
15/11/2018 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
07/01/2019 Công văn gửi các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN 2018
07/1/2019 Danh sách các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN năm 2018
mẫu 1 mẫu thuyết minh dự án KH&CN cơ sở năm 2019
Tổng số 60 bản ghi / hiển thị bản ghi / 3 trang