ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Phòng Quản lý Khoa học


Chức năng, Nhiệm vụ 

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; quản lý và triển khai thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã hỗ trợ kinh phí.

c) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân;

đ) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của địa phương; quản lý và tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động cho các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở. Thực hiện việc cấp điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ trong phạm vi quản lý của Sở.

e) Tham mưu thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

g) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()