ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 23/02/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Hiền Quan" cho sản phẩm tầm gửi cây gạo của xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/tb08.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()