ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Lãnh đạo Sở


1. Ông Nguyễn Thủy Trọng – Giám đốc Sở

Phụ trách, điều hành chung mọi hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phát triển tiềm lực KH&CN.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, thực hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức thực hiện kế hoạch KH&CN, các cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ. Phụ trách, chỉ đạo một số hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực và các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý khoa học.

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo theo quyết định của ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Là người phát ngôn của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

2. Đồng chí Phạm Công Khanh – Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác:

- Thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động, công tác của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng dài ngày hoặc được ủy quyền.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, kế hoạch công tác, hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; hoạt động thông tin, thống kê và dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, pháp chế, hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ và hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, nhân văn, công nghệ thông tin - truyền… thông  theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở, Trung tâm Ứng dụng và thông tin KHCN.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Khổng Danh Đạt – Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra KH&CN.

- Phụ trách, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, nông lâm nghiệp – thủy sản… theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Thanh Tra KH&CN.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo đuyết định của ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Phụ trách công tác An ninh – Quốc phòng của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: đánh giá, thẩm định, giám định, chuyển giao công nghệ; thị trường công nghệ và doanh nghiệp KHCN, công tác Sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ và an toàn bức xạ và hạt nhân; Chỉ đạo triển khai thực chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên - môi trường, xây dựng, công nghiệp... theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Làm chủ tài khoản của cơ quan theo sự ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()