ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc Sở: ThS Nguyễn Thủy Trọng

        Phone: 0210.3854 919       

- Phó Giám đốc Sở: ThS Phạm Công Khanh

       Phone: 0210.3855.717         

- Phó Giám đốc Sở: Khổng Danh Đạt

       Phone: 0210.3816.479        

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Chu Thị Bích Thuỷ

      Phone:  

2. Văn Phòng

- Thường Trực: Phone: 0210.3846.343           Fax: 0210.3847.333

- Chánh Văn phòng: ThS Nguyễn Đình Dũng

       Phone: 0210.3817.600       

- Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Bích Chung

- Phó chánh Văn phòng: ThS. Hoàng Vĩnh Ký

- Phó chánh Văn phòng: Trần Văn Tuyên

 

3. Thanh Tra

- Chánh Thanh tra:  Ma Quốc Thịnh

       Phone: 0210.3854.696       

- Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Anh Tuấn

4. Phòng Quản lý Khoa học

        Phone: 0210.3854.695  

 - Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

- Phó phòng: ThS Quách Ngọc Ánh

- Phó phòng: ThS. Lâm Thị Thu Hiền

      5. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

      - Trưởng phòng: ThS Nguyễn Hoàng Anh

       Mobile: 2010.3868.005         

- Phó phòng: ThS. Hoàng Ngọc Châu

- Phó phòng: ThS. Đỗ Trung Dũng

      6. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ.

     - Giám đốc: ThS Nguyễn Thủy Trọng ( GĐ Sở kiêm nhiệm)

             Phone: 0210.3868.098         

     - Phó Giám đốc: ThS Chu Thị Bích Thủy

      7. Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.

      - Chi cục Trưởng: ThS Vũ Xuân Khiêm

       Phone: 0210.6256.035             

      - Phó Chi cục Trưởng: ThS Nguyễn Hoàng Anh

      - Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Thị Thủy

      - Phòng Hành chính tổng hợp:

     Trưởng phòng: CN Bùi Thị Hồng Nhung

        Phone: 0210.2240.402                  

       - Phòng Quản lý Đo lường:

        Trưởng phòng: Phạm Xuân Hoàng

         Phone: 2010.3812.186                

       - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lương:

         Trưởng phòng:  Phạm Thu Hồng

          Phone: 0210.3849.759              

      8. Trung tâm Kỹ thuật Đo lường thử nghiệm.

      - Giám đốc: Phạm Xuân Hải

                 Phone: 0210.3851.668               

      - Phòng Hành chính tổng hợp

      - Phòng Kiển định hiệu chỉnh phương tiện đo

   Phone: 0210.3851.668             

       - Phòng Thử nghiệm chất lượng

         Phone: 0210.3853.668               

       9. Trung tâm Ứng dụng và Thông tin  KHCN

       - Giám đốc: ThS. Đào Tuấn Minh                      

         Phone: 0210.3848.854      

- Phó Giám đốc: Vũ Minh Tuấn         

       - Phó Giám đốc: ThS Nguyễn Hữu Hà                

- Phó Giám đốc: Trần Bích Hạnh

- Phó Giám đốc: Đinh Công Thọ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

  Phó phòng: Vi Thị Hạnh

  Phó phòng: Luyện Thị Vân Anh

  Phone: 0210.3686279     

      - Phòng Thông tin - Thống kê KHCN

Trưởng phòng:  Nguyễn Hữu Chính

Phó phòng: Hứa Thị Thanh Huyền     

      - Phòng Tư vấn dịch vụ và Chuyển giao công nghệ

  Trưởng phòng: KS Nguyễn Đình Lê Trung

  Phó phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền

         Phone: 0210.3838.688           

- Trạm nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm

Phó Giám đốc phụ trách: Đinh Công Thọ  


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()