ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Cơ cấu tổ chức


      1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Duy Anh

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Khổng Danh Đạt

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Đỗ Xuân Hoàn

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Chu Thị Bích Thủy

2. Văn Phòng

- Thường Trực: Phone: 0210.3846.343           Fax: 0210.3847.333

- Chánh Văn phòng:  Ma Quốc Thịnh

- Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thủy

3. Thanh Tra

- Chánh Thanh tra:  ThS. Nguyễn Đình Dũng

- Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Anh Tuấn

4. Phòng Quản lý Khoa học

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

- Phó trưởng phòng: ThS. Quách Ngọc Ánh

5. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

      - Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hoàng Anh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Bích Chung

6. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

     - Giám đốc: ThS. Nguyễn Thủy Trọng ( GĐ Sở kiêm nhiệm)

     - Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

      7. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

      - Chi cục Trưởng: ThS. Vũ Xuân Khiêm

      - Phó Chi cục Trưởng: ThS. Nguyễn Hoàng Anh

      - Phó Chi cục Trưởng: ThS. Đào Tuấn Minh

      Phòng Hành chính tổng hợp

     Trưởng phòng: CN Bùi Thị Hồng Nhung

     Phó trưởng phòng: Bùi Thị Thanh Hương

     Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hà

      Phone: 0210.2240.402                  

       Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lưng

         Trưởng phòng:  ThS. Phạm Thu Hồng

          Phó trưởng phòng: Phạm Xuân Hoàng

      8. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

      - Giám đốc: ThS. Nguyễn Hữu Hà

      - Phó Giám đốc: ThS. Lưu Đình Nghĩa

      - Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngân         

      Phòng Hành chính - Tổng hợp

        Phó trưởng phòng: Lê Hồng Quang

      Phòng Kỹ thuật - Đo lường - Thử nghiệm

        Phó trưởng phòng: Mai Hoàng Hiệp

   Phone: 0210.3851.668          0210.3853.668       

       9. Trung tâm Ứng dụng và Thông tin  KHCN

       - Giám đốc: ThS. Hoàng Ngọc Châu                    

- Phó Giám đốc: Đinh Công Thọ               

- Phó Giám đốc: ThS. Trần Bích Hạnh

 Phòng Hành chính và Thông tin KHCN

 Trưởng phòng:  KS. Nguyễn Hữu Chính

 Phó phòng: Vi Thị Hạnh

 Phone: 0210.3686279     

        Phòng Tư vấn, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ

  Trưởng phòng: KS Nguyễn Đình Lê Trung

  Phó phòng: Nguyễn Trung Kiên

  Phó phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()