ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 22/01/2021

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Bí xanh Văn Lang" cho sản phẩm bí xanh an toàn của xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/thong%20bao%20trung%20tuyen%20bi%20xanh%20ha%20hoa.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()