ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Hình thành được mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên nhằm tạo môi trường để tổ chức, khai thác tiềm năng trí tuệ, tạo sự liên kết để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định, lựa chọn được các tiêu chí, mục tiêu, nội dung và điều kiện hoạt động của mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Lựa chọn được không gian, địa điểm, môi trường phù hợp cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng thành công mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức vận hành các hoạt động hỗ trợ của mô hình: Tìm kiếm, lựa chọn và tổ chức các hỗ trợ thành công từ 1-3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

- Báo cáo chuyên đề: Cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động của mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

- Mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 02 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ thành công.

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho việc duy trì, nhân rộng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- 01 trang website về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Đào tạo 03 - 05 cán bộ nắm vững được kiến thức, kỹ năng trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tập huấn cho 100 lượt cán bộ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()