ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ vật liệu polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm trong canh tác chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

22 tháng (tháng 3 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 354.030.000 đồng (Ba trăm năm mươi tư triệu không trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó:

     - Sự nghiệp KHCN tỉnh: 330.590.000 đồng

    - Nguồn khác (tự có, của dân): 23.440.000 đồng

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài;

- Báo cáo chuyên đề 1: Điều tra, đánh giá về thực trạng sử dụng phân bón và tưới nước cho cây chè tại tỉnh Phú Thọ.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng đồng bộ vật liệu Polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm cho cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 01 ha mô hình sử dụng đồng bộ vật liệu Polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm trong canh tác chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Báo cáo chuyên đề 2: Đánh giá hiệu quả của mô hình sử dụng đồng bộ vật liệu Polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm trong canh tác chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 150 người dân được tập huấn thành thạo về kỹ thuật sử dụng đồng bộ vật liệu Polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm trong canh tác chè.

- 01 – 02 bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()