Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Số ký hiệu Ban hành Tên mẫu biểu
Biểu mẫu thống kê ngành KHCN năm 2023 (Các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN) Tải xuống
Biểu mẫu hướng dẫn thống kê KHCN năm 2023 (Dành cho tổ chức KHCN) Tải xuống
CV cung cấp thông tin ứng ụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2023 Tải xuống
Biểu mẫu số 12: Phiếu cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Tải xuống
26/06/2023 Thông tư 11-2023/TT-BKHCN sửa đổi một số điều của TT 14-2014 về thu thập, đăng ký lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN Tải xuống
Danh sách đơn vị báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN 2019-2023 Tải xuống
902 27/11/2023 Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung thực hiện từ kế hoạch năm 2024 Tải xuống
895 23/11/2023 Biểu mẫu báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ năm 2023 Tải xuống
Mẫu A4-1-TMĐTKH Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A4-2-TMĐTXH Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A3-ĐƠN Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A4-4-TMDAKHCN Thuyết minh dự án Khoa học và Công nghệ năm 2024 Tải xuống
Mẫu A4-5-PLKPTM Phụ lục kinh phí phục vụ nhiệm vụ năm 2024 Tải xuống
Mẫu A5-CQCT Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A6-CQCG/CQPH Tóm tắc hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tổ chức chuyển giao công nghệ/hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Tải xuống
Mẫu A7-LLKH Mẫu lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A8-XNPH Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A2-THĐX Tổng hợp danh mục đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A1-3-ĐXDAKHCN Mẫu phiếu đề xuất dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A1-2-ĐXDASXTN Mẫu phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống

Tổng số 77 bản ghi / 4 trang
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0