Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Số ký hiệu Ban hành Tên mẫu biểu
51/TB-SKHCN 12/7/2024 Thông báo về việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ năm 2024 Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Tải xuống
08/07/2024 Hướng dẫn điền mẫu phiều điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Hướng dẫn điền mẫu phiều điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Mẫu phiếu điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Danh sách các đơn vị cung cấp số liệu điều tra thống kê thống kê 2024 Tải xuống
08/07/2024 Công văn về việc Cung cấp số liệu điều tra thống kê 2024 Tải xuống
357 /SKHCN-QLCN&CN 29/05/2024 Báo cáo tình hình hoạt động, hiệu quả của dự án đổi mới công nghệ sau hỗ trợ kinh phí Tải xuống
Biểu mẫu thống kê ngành KHCN năm 2023 (Các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN) Tải xuống
Biểu mẫu hướng dẫn thống kê KHCN năm 2023 (Dành cho tổ chức KHCN) Tải xuống
CV cung cấp thông tin ứng ụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2023 Tải xuống
Biểu mẫu số 12: Phiếu cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Tải xuống
26/06/2023 Thông tư 11-2023/TT-BKHCN sửa đổi một số điều của TT 14-2014 về thu thập, đăng ký lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN Tải xuống
Danh sách đơn vị báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN 2019-2023 Tải xuống
902 27/11/2023 Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung thực hiện từ kế hoạch năm 2024 Tải xuống
895 23/11/2023 Biểu mẫu báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ năm 2023 Tải xuống
Mẫu A4-1-TMĐTKH Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A4-2-TMĐTXH Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A3-ĐƠN Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 Tải xuống
Mẫu A4-4-TMDAKHCN Thuyết minh dự án Khoa học và Công nghệ năm 2024 Tải xuống

Tổng số 83 bản ghi / 5 trang
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0