Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phòng Quản lý Khoa học


Chức năng, Nhiệm vụ 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách; quản lý việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống sử dụng ngân sách cấp tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thông báo, đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được hỗ trợ kinh phí thực hiện thực hiện từ ngân sách;

- Theo dõi, kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

- Tổ chức việc giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, cấp quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

c) Tham mưu quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh theo thẩm quyền

- Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh;

- Quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở. Theo dõi, kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc thay đổi, bổ sung, cấp lại, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ theo thẩm quyền của Sở;

- Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh thuộc thẩm quyền quản lý;

d) Tham mưu quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lượt xem: 1848BÀI VIẾT KHÁC
Thanh Tra
Thanh Tra

Ngày 25/10/2018
Văn phòng
Văn phòng

Ngày 25/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0