Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Lịch sử hình thành và phát triển


Giai đoạn 1: 
Từ tháng 3/1960 đến tháng 2/1993

Ngày 1 tháng 3 năm 1960 cơ quan quản lý khoa học của Tỉnh Phú thọ  ra đời mang tên là Ban kỹ thuật tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 181-QĐ/TCCB của UBND Tỉnh Phú Thọ. Với chức năng giúp Ủy ban hành chính tỉnh Phú Thọ và cấp ủy địa phương lãnh đạo công tác khoa học, kỹ thuật về mọi mặt: đường lối phương châm, tổ chức, kế hoạch, học thuật nhằm thực hiện đường lối Khoa học và kỹ thuật của Đảng, Chính phủ tại địa phương.

Năm 1969 Ban kỹ thuật được đổi tên thành Ban Khoa học và kỹ thuật thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác khoa học kỹ thuật.
Ban khoa học và kỹ thuật gồm các tổ chức:

- Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Giai đoạn 2:
Từ tháng 2/1994 đến tháng 2/2003

Tháng 2 năm 1994 đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, với vai trò là động lực của sự phát triển Ban Khoa học kỹ thuật được chuyển thành Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường. Là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và Môi trường.

* Các phòng chuyên môn:
- Phòng Tổng hợp
- Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ
- Phòng Quản lý môi trường
- Phòng Thông tin tư liệu và sở hữu công nghiệp
- Thanh tra Sở
* Các đơn vị trực thuộc Sở:
- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
- Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ

Trong thời kỳ này là hội nhập trên qui mô toàn cầu đồng thời sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong đó có hoạt động khoa học và công nghệ. Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn những công nghệ tiên tiến, phù hợp với địa phương, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng…

Giai đoạn 3: 
 Từ tháng 4/2003 đến tháng 12/2005

Thực hiện quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính Phủ Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường Phú Thọ được đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Căn cứ thông tư 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ về việc: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ ở địa phương,.
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.
* Các phòng chuyên môn: 

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Quản lý Khoa học

- Phòng Quản lý Công nghệ

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

- Phòng Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ

- Phòng kế hoạch Tổng hợp
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
* Các đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ

- Trung tâm Kỹ thuật  - Đo lường - Thử nghiệm

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

  Giai đoạn 4:

Từ tháng 1/2006 đến tháng 1/2009 

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, bao gồm: hoạt động Khoa học và Công nghệ; phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
* Các phòng chuyên môn:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Quản lý Khoa học

- Phòng Quản lý Công nghệ

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

- Phòng Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
* Các đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ

- Trung tâm Kỹ thuật - Đo lường - Thử nghiệm

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

  Giai đoạn 5:

Từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2015

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

*Các phòng chuyên môn - nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Phòng Quản lý Khoa học

- Phòng Quản lý công nghệ

- Phòng Sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ

*Chi cục trực thuộc Sở:

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

*Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

   Giai đoạn 6:

 Từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2018

Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

* Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản lý Khoa học

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

- Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ

- Phòng quản lý chuyên ngành

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

*Các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

 Giai đoạn 7:

Từ tháng 6/2018 đến nay

Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

* Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Quản lý khoa học

- Phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

*Các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ

- Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng).

 

 

Lượt xem: 1975BÀI VIẾT KHÁC
Chức năng nhiệm vụ của Sở
Chức năng nhiệm vụ của Sở

Chức năng nhiệm vụ của Sở

Ngày 25/10/2018
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ngày 25/10/2018
Lãnh đạo Sở
Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Ngày 25/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0