Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Chức năng nhiệm vụ của Sở
Chức năng nhiệm vụ của Sở

Chức năng nhiệm vụ của Sở

Ngày 25/10/2018
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ngày 25/10/2018
Lãnh đạo Sở
Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Ngày 25/10/2018
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển

Sơ nét lịch sử cơ quan quản lý khoa học và công nghệ phú thọ qua các thời kỳ

Ngày 25/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0