Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Số ký hiệu Ban hành Tên mẫu biểu
Hướng dẫn điền phiếu nghiên cứu và phát triển KHCN 2016 Tải xuống
Mẫu phiếu áp dụng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Tải xuống
Mẫu phiếu áp dụng cho các tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ Tải xuống
Mẫu phiếu áp dụng cho trường Đại học, Học viện, Cao đẳng Tải xuống
Mẫu phiếu áp dụng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tải xuống
Phương án nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ 2016 Tải xuống
Quyết định về điều tra nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ 2016 Tải xuống
Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ 2016 Tải xuống
Hướng dẫn điền phiếu hội nhập quốc tế về KH&CN 2016 Tải xuống
Phương án điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN 2016 Tải xuống
Quyết định về điều tra hội nhập quốc tế về KHCN 2016 Tải xuống
Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 Tải xuống
Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 Tải xuống
Mẫu thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cơ sở năm 2018 Tải xuống
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cơ sở năm 2018 Tải xuống
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở năm 2018 Tải xuống
Đề xuất đăng ký hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ đợt I 2017 Tải xuống

Tổng số 77 bản ghi / 4 trang
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0