Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thanh Tra


Chức năng, Nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp công dân; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu dự thảo các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoa học và công nghệ;

b) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

d) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các phòng, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

đ) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra;

e) Chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra sở. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vị quản lý của cơ sở;

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức tiếp công dân và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở.

Lượt xem: 1887BÀI VIẾT KHÁC
Văn phòng
Văn phòng

Ngày 25/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0