ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 09/2022/QĐ-UBND
Số hiệu 09/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2022
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Tài liệu đính kèm qd9.pdf