ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 26/2018/QH14
Số hiệu 26/2018/QH14
Ngày ban hành 14/6/2018
Cơ quan ban hành Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam
Trích yếu nội dung Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.
Tài liệu đính kèm luật sở đổi bổ sung một số điều của luật Thể dục thể thao.doc