Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 23/05/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phú Thọ sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị


Triển khai thực hiện nghiêm túc 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi tổ chức đảng và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Năm 2012, 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Phú Thọ với 2 chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Hình thức học trực tuyến đã thu hút đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, việc học tập từ tỉnh đến cơ sở được tổ chức chặt chẽ, nghiêm ngặt, kết quả có 751/804 cơ sở đảng học trực tuyến đạt tỉ lệ 93,4%. Số cơ sở đảng không tiếp được sóng của Đài PT-TH tỉnh đã tổ chức học tập theo phương pháp truyền thống do báo cáo viên trực tiếp truyền đạt; chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể hướng dẫn, quy định chi tiết đưa nội dung từng chuyên đề vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, mặt trận, các đoàn thể. Cấp ủy các cấp đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Di chúc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Việc nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tăng cường sự  minh bạch  trong thông tin lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, các địa phương đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và nhiệm vụ chính trị như Hội Phụ nữ các cấp với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Liên đoàn Lao động tỉnh với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”…; Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào phát huy truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ; phong trào thi đua 2 tốt của ngành Giáo dục; phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào vì Biển đảo quê hương...

Các nội dung gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực chỉ đạo, nhất là việc khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém. Qua đó, phương thức, phong cách, lề lối làm việc được đổi mới; tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng việc triển khai các dự án trọng điểm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn đọng đối với 59 dự án; chỉ đạo việc giám sát thu chi, quản lý và sử dụng một số loại quỹ do nhân dân đóng góp; chỉ đạo quyết liệt trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, đất đai, khai thác khoáng sản; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính; những tiêu cực trong việc tuyển dụng, điều động, quản lý cán bộ công chức, viên chức… Do đó, nhiều vấn đề dư luận bức xúc đã dần dần được giải quyết ngay từ cơ sở. Tinh thần trách nhiệm trước công việc, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân đã được nâng cao hơn. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao.

Tạo sức lan tỏa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị đều xuất hiện những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ thực tiễn sinh động dẫn ra một số điển hình trong hàng trăm việc lan tỏa học tập tấm gương của Bác kính yêu: Hội Nông dân xã Thượng Nông (huyện Tam Nông) là một trong những điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội đã phát động hội viên nông dân đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Nông dân xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo”… Thực hiện lời dạy của Bác “Nói phải đi đôi với làm”, phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã luôn được Hội xác định là một nhiệm vụ xuyên suốt. Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tích cực mở rộng áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu  vật nuôi, cây trồng có năng suất và chất lượng cao. Ở Thượng Nông đã xuất hiện các mô hình sản xuất lúa hàng hóa, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả các loại và một số nghề mới cho giá trị kinh tế cao như: Nuôi ba ba, làm nấm... Hội đã vận động hội viên nông dân tự nguyện đóng góp 650 triệu đồng làm mới được 7,5 km đường bê tông, đường nội đồng và hiến 17.000 m2 ruộng làm đường giao thông nội đồng, 2.000m2 đất ở làm đường giao thông nông thôn và  đóng góp trên 289 ngày công xây dựng các công trình.

Được chọn làm xã điểm trong việc thực hiện Chỉ thị 03, cấp ủy, chính quyền xã Chí Tiên (huyện Thanh Ba) đã chủ động xây dựng các văn bản để chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ. Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, UBND xã đã cắt giảm, điều chỉnh một số chi tiêu chưa cần thiết, nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Cấp ủy, chính quyền xã giảm tối đa các hội nghị, tiếp khách, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm… Chi bộ, khu dân cư xây dựng điều chỉnh bổ sung quy ước, hương ước, cán bộ đảng viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ đảm bảo trang trọng, thiết thực tiết kiệm. Bên cạnh đó, các phòng, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể xã luôn gắn nội dung học tập và làm theo Bác vào các phong trào thi đua và các việc làm cụ thể như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự”, phong trào xây dựng nông thôn mới, mái ấm tình thương… Thành công lớn nhất của Chí Tiên là nhận thức của người dân đã được nâng lên. Xã đã vận động 115 hộ dân tự nguyện hiến hơn 36 ngàn m2 đất và giải phóng hoa màu với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng để làm 6 tuyến đường giao thông liên khu, liên xóm và đường nội đồng trong đó có hơn 12 ngàn m2 đất lúa, gần 1500 m2 đất rừng, hơn 8 ngàn m2 đất vườn, 236,6m2 đất ở, hơn 7 ngàn m2 đất màu, gần 7 ngàn m2 đất khác.

Mỗi cá nhân học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể không chỉ là tấm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo, mà còn trở thành phong trào, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần cùng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Huy Toàn – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Thủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Hội Nông dân huyện và bản thân cá nhân tham gia vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng, hiến đất để phục vụ thi công các công trình giao thông, thủy lợi. Đồng thời tham mưu, để hội nông dân phối hợp với các ban, ngành và Trung tâm dạy nghề huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản… cho bà con nông dân. Ông Đinh Ngọc Tý – khu 1, thôn Quyết Tiến, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác. Bản thân ông Tý đã tự nguyện hiến 1.280m2 đất vườn, 1.480m2 đất trồng cây lâu năm, 2 sào đất trồng lúa, 360m2 đất ao và hàng nghìn cây lâu niên, hoa màu khác… làm đường giao thông nông thôn. Ông  còn tham gia vận động 199 hộ khác ủng hộ đất, cây cối làm đường giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đồng chí Bùi Cao Cường – Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao với đề tài, sáng kiến “Nghiên cứu, lập giải pháp sử dụng quặng Apatit loại 2 dạng vụn, bột đưa vào sản xuất Supe phốt phát” đã thể hiện rõ tính ưu việt, không chỉ tiết kiệm nguyên liệu mà nó còn làm lợi cho Công ty gần 2 tỷ đồng. Sáng kiến của Cường là một trong 45 đề tài tiêu biểu được Trung ương Đoàn xét chọn và vinh danh tại Festival Sáng tạo trẻ lần thứ V…

Học tập và làm theo Bác, mỗi người có thêm niềm tin, động lực để làm tốt hơn việc mà mình lựa chọn. Mỗi học sinh luôn cố gắng nỗ lực học tập tốt, xứng đáng với “5 điều Bác Hồ dạy”; mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; mỗi người dân càng ý thức tự lực vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, tự nguyện hiến đất, công sức vì mục tiêu chung của cộng đồng… Nhưng trên hết là mỗi người đang thực sự làm những việc tốt, có lợi ích thiết thực cho gia đình, địa phương và cả cộng đồng.

 

Lượt xem: 27BÀI VIẾT KHÁC
Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp của tỉnh
Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp của tỉnh

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Công Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị gặp mặt và biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong khối giai đoạn 2015- 2018 do Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày 5/10.

Ngày 08/10/2018
582 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2018
582 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2018

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết ngày 19/9/2018, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập mới cho 582 doanh nghiệp, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký 2.331,1 tỉ đồng; tỉ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4 tỉ đồng.

Ngày 08/10/2018
Tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu
Tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu

Khai mạc ngày 4/10, Techdemo 2018 với chủ đề “Đổi mới công nghệ - Sáng tạo, hội nhập và phát triển” giới thiệu gần 500 sản phẩm, quy trình, thiết bị. Techdemo 2018 cũng tôn vinh 8 doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới công nghệ.

Ngày 08/10/2018
Giới thiệu về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hình thức truyền thông kể chuyện bằng hình ảnh 360 độ
Giới thiệu về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hình thức truyền thông kể chuyện bằng hình ảnh 360 độ

Truyền thông luôn là một trong những hoạt động được chú trọng đối với bất kì tổ chức nào, từ Chính phủ tới tư nhân. Trong những năm gần đây, hoạt động truyền thông, đặc biệt là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, được đẩy mạnh với dấu mốc năm 2016 bùng nổ với hàng loạt các sự kiện, thông tin nổi bật liên quan tới khởi nghiệp. Tính đến nay đã có khoảng 16 trang báo điện tử có chuyên mục về khởi nghiệp sáng tạo (KNST) như vnexpress, Tia Sáng, Cafef.vn, v.v.

Ngày 07/09/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững
Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững

Thực hiện khâu đột phá: “Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất- kinh doanh theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp đề ra

Ngày 24/08/2018
49 doanh nghiệp được trao giải Top ICT Việt Nam 2018
49 doanh nghiệp được trao giải Top ICT Việt Nam 2018

Ngày 25/7/2018, tại TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM (HCA) đã tổ chức buổi gala, trao giải Top ICT Việt Nam 2018 cho 49 doanh nghiệp thuộc 15 hạng mục khác nhau trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, ICT.

Ngày 30/07/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0