Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 16/06/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên dự án: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen, chè ôlong chất lượng cao từ các giống chè LDP1, Kim Tuyên góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 24 tháng
(từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020).
Tổng vốn thực hiện dự án: 1.006,6 triệu đồng, trong đó:

Nguồn vốn Kinh phí (triệu đồng)
- Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học
- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
- Khác (liên doanh,…)
554,000
452,600

 

Sản phẩm:

+ Dự án đã hoàn thành 2 báo cáo về khảo sát đánh giá, bổ sung thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất và chế biến các sản phẩm chè, nhu cầu và khả năng thị trường tiêu thụ tại thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Sơn và báo cáo lựa chọn quy trình công nghệ phù hợp để thực hiện dự án: Công nghệ về giống, công nghệ chế biến, dây truyền thiêt bị,…
+ Dự án đã hoàn thiện 2 bản hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè đen chất lượng cao và chè ôlong.
+ Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm chè xanh từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, chè đen chất lượng cao từ giống chè Kim Tuyên, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên.
+ Xây dựng 3 mô hình chế biến chè xanh, chè đen, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, sản xuất được 2000 kg chè xanh, 1500 kg chè đen chất lượng cao (Hồng Trà), 300 kg chè ôlong tại 3 điểm thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Chè, HTX chè Phú Thịnh, Công ty cổ phần GK Việt Nam. Các sản phẩm tại các mô hình đảm bảo VSATTP của bộ y tế. Các mô hình chế biến hiệu quả kinh tế cao, mô 59 hình chè xanh đạt 120 - 200 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè Hồng trà đạt 150,0 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè ôlong đạt 108 triệu đồng/ha.
+ Đã tổ chức 1 hội thảo và tấp huấn 2 lớp và đào tạo 5 kỹ thuật viên về kỹ thuật chế biến các sản phẩm chè của dự án.

 

Lượt xem: 72BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/12/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/11/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ngày 01/11/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0