Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Số ký hiệu Ban hành Tên mẫu biểu
08/07/2024 Hướng dẫn điền mẫu phiều điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Hướng dẫn điền mẫu phiều điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Mẫu phiếu điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2024 Tải xuống
08/07/2024 Danh sách các đơn vị cung cấp số liệu điều tra thống kê thống kê 2024 Tải xuống
08/07/2024 Công văn về việc Cung cấp số liệu điều tra thống kê 2024 Tải xuống

Tổng số 6 bản ghi / 1 trang
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0