Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Lãnh đạo Sở


1. Đồng chí Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Sở

Phụ trách, điều hành chung mọi hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phát triển tiềm lực KH&CN.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, các cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ. Phụ trách, chỉ đạo một số hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực và các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trực tiếp ký các văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các quyết định thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu; thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ; hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; quyết định công nhận kết quả nhiệm vụ; văn bản cấp kinh phí nhiệm vụ.

- Trực tiếp ký văn bản thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý khoa học.

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Là người phát ngôn của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Đồng chí Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công. Thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động của sở khi Giám đốc Sở đi vắng dài ngày hoặc được ủy quyền. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác tổng hợp, cải cách hành chính, pháp chế, văn thư, lưu trữ, hành chính quản trị, quốc phòng - an ninh của sở; quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước và dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ được Giám đốc Sở phân công; trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ được phân công (trừ các văn bản do Giám đốc Sở ký).

- Hoạt động của Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo thực hiện hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; hoạt động thông tin, thống kê và dịch vụ sự nghiệp công về ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước; hoạt động thanh tra KH&CN.

- Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ được Giám đốc Sở phân công; trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ được phân công (trừ các văn bản do Giám đốc Sở ký).

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về đánh giá, thẩm định, giám định, chuyển giao công nghệ, thị trường công nghệ và doanh nghiệp KHCN, hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, công tác Sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ và an toàn bức xạ và hạt nhân; Chỉ đạo triển khai thực chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ được Giám đốc Sở phân công; trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ được phân công (trừ các văn bản do Giám đốc Sở ký).

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

- Làm chủ tài khoản của cơ quan theo sự ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Lượt xem: 2876



BÀI VIẾT KHÁC
Chức năng nhiệm vụ của Sở
Chức năng nhiệm vụ của Sở

Chức năng nhiệm vụ của Sở

Ngày 25/10/2018
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ngày 25/10/2018
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển

Sơ nét lịch sử cơ quan quản lý khoa học và công nghệ phú thọ qua các thời kỳ

Ngày 25/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0