ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 03/2017/TT-BKHCN
Số hiệu 03/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành 03/4/2017
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Tài liệu đính kèm 03_2017_TT_BKHCN.PDF