ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 05/2022/TT-BKHCN
Số hiệu 05/2022/TT-BKHCN
Ngày ban hành 31/5/2022
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Tài liệu đính kèm