ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 06/2022/TT-BKHCN
Số hiệu 06/2022/TT-BKHCN
Ngày ban hành 31/5/2022
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê thư viện khoa học và công nghệ
Tài liệu đính kèm