ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 1346/QĐ-UBND
Số hiệu 1346/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/6/2019
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung
Tài liệu đính kèm 1346-QD.pdf