ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 22/2018/QH14
Số hiệu 22/2018/QH14
Ngày ban hành Quốc hội thông qua Ngày 8/6/2018
Cơ quan ban hành Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trích yếu nội dung
Tài liệu đính kèm Luatquocphong.pdf