ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 2318/KH-UBND
Số hiệu 2318/KH-UBND
Ngày ban hành 26/6/2023
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tài liệu đính kèm kh2318.pdf