Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 13/09/2013
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phú Thọ: Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển


 

Là vùng đất cổ, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, nơi có bề dày truyền thống lịch sử và văn hiến hàng nghìn năm từ khi Vua Hùng dựng nước Văn Lang. Nằm ở trung tâm của nền văn minh sông Hồng, Phú Thọ là đất cội nguồn, đất của thế dựng nước và giữ nước, đất của di tích lịch sử, đất của các danh thắng, của các sản vật thiên nhiên độc đáo. Từ thời Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã trải qua nhiều thay đổi về địa danh và địa giới hành chính. Được thành lập ngày 8/9/1891, dưới thời Pháp thuộc, sau gần 8 thập kỷ ra đời, đầu năm 1968, Phú Thọ chính thức hợp nhất với Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú. Sau 29 năm hợp nhất, năm 1997, tỉnh Phú Thọ được tái lập, đó là mốc đánh dấu một sự khởi đầu mới, những thách thức mới nhưng cũng chính là một mốc son tươi sáng trong lịch sử xây dựng và phát triển của của tỉnh. 

122 năm với bao biến cố thăng trầm. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, song, bằng sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và công tác xã hội đã có những tiến bộ đáng kể; dân chủ trong Đảng và nhân dân được mở rộng; điều kiện và mức sống của nhân dân trong tỉnh được nâng cao rõ rệt, vững bước trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế.

Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá toàn diện. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2012, năng suất lúa bình quân đạt 54,28ta/ha. Xây dựng được một số mô hình chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, sản xuất rau quả sạch, vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến như chè, giấy, sản phẩm gỗ, hàng nông sản... Nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống được chú trọng phát triển, số làng nghề và làng có nghề tăng nhanh. Chương trình Xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Sau gần 3 năm chung sức đồng lòng, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả bước đầu. Đến nay, toàn tỉnh có 14/247 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 63 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 165 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

Với phương châm khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của tỉnh, trong thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, mở rộng cửa mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đầu tư phát triển, do vậy, công nghiệp có bước phát triển đột phá. Năng lực sản xuất các ngành có lợi thế như Xi măng, phân bón, giấy, rượu bia, chè,... phát triển mạnh. Một số sản phẩm mới, công nghệ cao đang hình thành; sản phẩm công nghiệp đa dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng được nâng lên, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cơ cấu theo ngành và theo thành phần kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng nhanh. Đã hình thành một số khu, cụm công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh, như: khu công nghiệp Thụy Vân, Trung Hà, cụm công nghiệp Bạch Hạc, Đồng Lạng... Dịch vụ thương mại, vận tải, kho bãi, tín dụng - ngân hàng, bưu chính - viễn thông phát triển nhanh, đồng bộ và từng bước hiện đại. Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư. Kết cấu hạ tầng được nâng cấp nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, công tác giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có bước phát triển mới. Công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được qua tâm chú trọng. Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,12% (năm 2012). Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển đảm bảo cân đối về quy mô, loại hình và nâng cao chất lượng, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa và xã hội hóa giáo dục. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở được duy trì vững chắc. Công tác khuyến học được quan tâm, đã thành lập được “Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ” tạo điều kiện cho giáo dục và đào tạo phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Mạng lưới y tế các tuyến được củng cố, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện được đầu tư xây dựng mới, bổ sung trang thiết bị theo hướng hiện đại; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Đã chú trọng xây dựng quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Chương trình về miền lễ hội cội nguồn dân tộc và nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội quy mô cấp vùng, cấp quốc gia được tổ chức thành công góp phần khẳng định và tạo sự lan tỏa của không gian văn hóa vùng Đất Tổ. Trong các năm 2011 và 2013, Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được tổ chức UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; công tác xã hội hóa, vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu dân cư được chú trọng. Đến hết năm 2012 toàn tỉnh có trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 84% khu dân cư văn hóa, 95% khu dân cư có nhà văn hóa. Hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tăng về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Phong trào thể dục, thể thao được duy trì và phát triển. Thể thao thành tích cao giành được nhiều huy chương ở các giải quốc gia.

Trong chặng đường xây dựng và phát triển, Phú Thọ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết và phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Việc nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tu dưỡng đạo đức, niềm tin tưởng vào Đảng nhà nước, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, địa phương và đóng góp cho sự phát triển, hội nhập tỉnh, của đất nước.

Hơn 1 thế kỷ miệt mài lao động và sáng tạo, Phú Thọ đang vững vàng bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đang đón chào kỷ niệm 122 năm thành lập tỉnh với khí thế mới, phấn đấu xây dựng để tỉnh Phú Thọ tỏa sáng, xứng đáng là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt

 

Lượt xem: 53BÀI VIẾT KHÁC
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 cho hơn 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Ngày 3-10, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn, đào tạo Công nghiệp - Thương mại thuộc Viện nghiên cứu chiến lược chính sách, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 04/10/2018
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 được tổ chức ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian tới, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày 25/09/2018
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt

Thực phẩm hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe con người đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, cùng với đó, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được coi là nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý nhằm giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2018
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 19/09/2018
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn

Khác với những dịp Tết trung thu trước đây, người tiêu dùng hiện đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc lựa chọn những mặt hàng đồ chơi trẻ em đạt chuẩn cho con trẻ.

Ngày 17/09/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0