ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng phương pháp đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trên các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm dùng đường ăn uống đóng gói bằng bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm dùng đường ăn, uống đóng gói bao bì nhựa sử dụng, lưu hành phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, truy xuất nguồn gốc vi nhựa ô nhiễm và xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành vi nhựa (đánh giá mức độ ô nhiễm và truy xuất được nguồn gốc ô nhiễm vi nhựa của ≥ 20 loại sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, đồ uống dùng đường ăn uống đóng gói bao bì nhựa).

- Đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm vi nhựa trong các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm dùng đường ăn uống đóng gói bao bì nhựa.

II. Nội dung nhiệm vụ:

      - Điều tra, khảo sát thực trạng sử dụng các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm dùng đường ăn, uống đóng gói bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tiến hành thu thập mẫu.

 - Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa và quy trình phân lập vi nhựa.

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm đóng gói bằng bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tinh Phú Thọ và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành vi nhựa

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm vi nhựa trong các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đóng gói bao bì nhựa

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền đánh giá kết quả đề tài.  

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và báo cáo chuyên đề đánh giá thực trạng sử dụng các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm được đóng gói bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 10 quy trình kỹ thuật: 07 Quy trình phân lập vi nhựa từ các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm dùng đường ăn uống đóng gói bằng bao bì nhựa; Quy trình xác định đặc điểm vi nhựa; Quy trình thu thập và bảo quản mẫu vi nhựa đã được phân lập từ các mẫu; Quy trình phân tích đánh giá đặc điểm vi nhựa.

- Phương pháp đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm dùng đường ăn uống đóng gói bằng bao bì nhựa.

- Hạt vi nhựa phân tách từ các mẫu (kích thước < 5mm).

- Hồ sơ và báo cáo chuyên đề đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và truy xuất nguồn gốc vi nhựa ô nhiễm (đánh giá ô nhiễm vi nhựa ≥ 20 loại sản phẩm; Truy xuất được nguồn gốc ô nhiễm vi nhựa).

- Báo cáo và hồ sơ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành vi nhựa trong 02 đối tượng sản phẩm nước uống và nước ngọt. 

- Các giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm dùng đường ăn, uống.

- Hồ sơ, tài liệu thông tin, tuyền truyền: 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; tài liệu, kết quả hội thảo; tin bài, phóng sự tuyên truyền, tờ rơi,...

V. Thời gian thực hiện:  28 tháng (từ tháng 03/2022 đến hết tháng 06/2024).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()