ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/07/2023

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp


1. Thời gian thực hiện: 26 tháng

Bắt đầu từ tháng 02/2020 đến hết tháng 3/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 627,985 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 530,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm quản lý có hiệu quả về an toàn thông tin mạng.

- Quản lý, vận hành, khai thác phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp.

4. Sản phẩm dự án: 

- Bộ tư liệu điều tra khảo sát và báo cáo đánh giá thực trạng.

- Chuyên đề lý thuyết tổng hợp đầy đủ các khái niệm định nghĩa.

- Báo cáo đánh giá chuyên đề.

- Phần mềm trích chọn được cài đặt và sử dụng đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.

- 02 bài báo đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()