ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý các đề tài dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Thời gian thực hiện: 20 tháng

Bắt đầu từ tháng 02/2020 đến hết tháng 12/2021

2. Kinh phí thực hiện dự án: 644,265 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 530,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng phần mềm quản lý các đề tài đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đề tài đầu tư.

4. Sản phẩm dự án: 

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Bộ CSDL phần mềm quản lý các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 02 báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực nghiệm phần mềm.

- Danh sách cán bộ tham gia tập huấn quản trị, vận hành, sử dụng phần mềm.

- Các tài liệu: Tài liệu thiết kế đặc tả phần mềm, Tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng và hưởng dẫn triển khai, quy trình quản lý và khai thác phần mềm.

- 02 bài báo Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()