ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại Trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Xây dựng một số mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại Trường Đại học Hùng Vương đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng mô hình không gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.           

- Xây dựng được 07 mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông từ bậc Tiểu học đến THPT tại Trường Đại học Hùng Vương đảm bảo đáp ứng các mục tiêu, nội dung, chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tổng kết đánh giá hiệu quả và cải tiến các mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh.

II. Nội dung nhiệm vụ:

    - Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ cở thực thiễn của việc xây dựng mô hình không gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 - Xây dựng chương trình, tài liệu và xác định nhu cầu cơ sở vật chất của 07 mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông từ bậc Tiểu học đến THPT tại Trường Đại học Hùng Vương 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông và đánh giá hiệu quả, cải tiến và hoàn thiện các mô hình

- Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện dự án.

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Phục vụ lợi ích cộng đồng.

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- 03 báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo cơ sở lí luận, cơ sở pháp lý của việc xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và không gian trải nghiệm, hướng nghiệp.

+ Báo cáo Đánh giá thực trạng mô hình không gian trải nghiệm và không gian trải nghiệm, hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo Đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm.

- 07 bộ tài liệu mô hình trải nghiệm, trải nghiệp hướng nghiệp theo Chương trình GDPT 2018 (gồm 27 nội dung thuộc 04 nhóm: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng vào xã hội, hoạt động hướng vào tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp).

- 07 bộ chương trình và tài liệu hướng dẫn.

- Hồ sơ triển khai tổ chức thực nghiệm cho 2.300 học sinh phổ thông

- Đĩa DVD tư liệu; 02 bài báo khoa học; 01 phóng sự.

V. Thời gian thực hiện:  24 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2024


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()