ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.


1. Tên dự án: Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.

2. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng

  •  

3. Kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.978.500 nghìn đồng, trong đó:

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 683.000 đồng

- Vốn tự có của cơ quan chủ trì và nguồn khác: 1.295.500 đồng

4. Sản phẩm dự án:

- Báo cáo tổng kết và tóm tắt kết quả thực hiện dự án

- Bộ tư liệu điều tra khảo sát;

- Tài liệu hướng dẫn sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ bưởi (01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến rượu bưởi; 01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến tinh dầu bưởi; 01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến bột vỏ bưởi và 01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến cùi bưởi sấy khô)

- 100 lượt người được tập huấn các quy trình kỹ thuật.

- 01 Mô hình sản xuất tinh dầu bưởi Công suất 50kg nguyên liệu/mẻ, chưng cất 60 mẻ, hiệu suất chưng cất đạt 0,8%, sản lượng đạt 21.000ml tinh dầu/năm.

- 01 Mô hình sản xuất bột vỏ bưởi Công suất đạt 500 kg nguyên liệu/năm, sản lượng đạt 50kg bột vỏ bưởi.

- 01 Mô hình sản xuất rượu bưởi Công suất 5.000l/năm , sản lượng đạt 5.000 lít rượu bưởi.

- 21.000ml tinh dầu vỏ bưởi, 50kg cùi bưởi sấy khô; 50kg bột vỏ bưởi; 5.000 lít rượu bưởi

- 04 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 04 sản phẩm: rượu bưởi, tinh dầu bưởi, cùi bưởi khô, bột vỏ bưởi

 

 

 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()