ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thâm canh giống vải chín sớm PH40 tại tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng thành công mô hình trồng mới và thâm canh giống vải chín sớm PH40 góp phần mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng quả vải và hiệu quả canh tác giống vải đặc sản tại tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình trồng mới giống vải chín sớm PH40 (quy mô 10ha, năng suất quả vải năm thứ 3 đạt trung bình 3-5kg/cây, tương đương 1,0 - 1,5 tấn/ha).

- Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm PH40 ở vườn vải 5 tuổi (quy mô 03ha, năng suất quả vải trung bình đạt 10 tấn/ha và tăng 10 - 15% theo năm).

- Tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh giống vải chín sớm PH40 cho 60 lượt người dân.

II. Nội dung nhiệm vụ:

        - Tập huấn kỹ thuật canh tác giống vải chín sớm PH40.

 - Xây dựng mô hình trồng mới giống vải chín sớm PH40 

Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm PH40 ở vườn vải 5 tuổi

Tổ chức thông tin tuyên truyền kết quả dự án    

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư nghiệp

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Mô hình trồng mới giống vải chín sớm PH40 (quy mô 10ha, dự kiến cho quả ở năm thứ 3 sau trồng, năng suất quả vải trung bình đạt 3-5kg/cây, tương đương 1,0 - 1,5 tấn/ha).

- Mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm PH40 ở vườn vải 5 tuổi (quy mô 03ha, năng suất quả vải trung bình đạt 10 tấn/ha và tăng 10 - 15% theo năm).

- 60 lượt người dân được tập huấn kỹ thuật canh tác giống vải chín sớm PH40.

- Bộ hồ sơ, tài liệu tuyên truyền kết quả thực hiện dự án.

V. Thời gian thực hiện:  36 tháng (từ tháng 3/2022 đến tháng 03/2025)


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()