ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Ứng dụng phần mềm eCabinet xây dựng mô hình phòng họp không giấy tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Ứng dụng phần mềm eCabinet xây dựng mô hình phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với hoạt động chuyên môn tại Sở Khoa học và Công nghệ góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

+ Khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp xây dựng phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Chuyển giao tiếp nhận phần mềm, xây dựng mô hình phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến gồm 02 phòng (01 phòng với quy mô 25 đại biểu; 01 phòng được bố trí thiết bị cơ bản để có thể mở rộng số lượng đại biểu dự họp).

+ Xây dựng quy trình vận hành, tài liệu hướng dẫn phù hợp với hoạt động chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ.

+ 05 cán bộ kỹ thuật được tập huấn tiếp nhận, làm chủ thiết bị, công nghệ; 50 lượt cán bộ được tập huấn sử dụng thành thạo phần mềm phòng họp không giấy trên thiết bị mô hình và thiết bị cá nhân.

II. Nội dung nhiệm vụ:

    - Khảo sát bổ sung thông tin phục vụ cho xây dựng phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến đáp ứng yêu cầu phù hợp với thực tế.

 - Xây dựng phương án, thiết kế mô hình phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ 

Chuyển giao tiếp nhận phần mềm, xây dựng mô hình phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức hội thảo, tập huấn, thông tin tuyên truyền về kết quả của dự án  

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thông tin và Truyền thông

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Báo cáo chuyên đề: Khảo sát bổ sung thông tin phục vụ cho xây dựng phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến.

- Báo cáo Phân tích đánh giá, lựa chọn trang thiết bị và giải pháp xây dựng mô hình phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến.

- Bản thiết kế mô hình phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- 01 bộ phần mềm phòng họp không giấy kèm quy trình vận hành sử dụng.

- 02 Mô hình phòng họp không giấy kết hợp họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ (01 phòng họp dành cho 25 người; 01 mô hình phòng họp mở rộng (trên 25 người và có mô hình phòng họp vệ tinh).

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình.

- Báo cáo: Kết quả tổ chức thực nghiệm và đánh giá hiệu quả mô hình phòng họp không giấy.

- Quy trình vận hành, khai thác sử dụng mô hình phòng họp không giấy tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- 5 cán bộ kỹ thuật làm chủ được quy trình công nghệ và vận hành hệ thống phần mềm họp không giấy; 50 lượt cán bộ được tập huấn sử dụng thành thạo phần mềm họp không giấy.

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

V. Thời gian thực hiện:  24 tháng, từ tháng 03/2022 đến tháng 3/2024.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()