ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/07/2023

Xây dựng mô hình chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Thời gian thực hiện: 52 tháng

Bắt đầu từ tháng 01/2018 đến hết tháng 4/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 971 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 731 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị rừng trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Áp dụng kỹ thuật chuyển hoá đã được ban hành theo TCVN 11567 để xây dựng thành công mô hình chuyển hoá rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn theo quy mô 30 ha đối với 02 loài Keo lai và Keo tai tượng có tỷ lệ cây gỗ lớn năm thứ 10-12 đạt trên 70%, tăng hiệu quả kinh tế của rừng trồng tối thiểu từ 30%.

Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật chuyển hoá rừng keo gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn phù hợp với điều kiện của tỉnh Phú Thọ.

Thông tin tuyên truyền và chuyển giao tập huấn, hướng dẫn sử dụng kỹ thuật chuyển hoá cho các đơn vị, cá nhân, hộ trồng rừng trên địa bàn tỉnh, số lượng 240 người được tập huấn.

4. Sản phẩm dự án: 

- Mô hình 30 ha được áp dụng kỹ thuật chuyển hoá rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn: 10 ha rừng keo tai tượng tại huyện Tân Sơn, 10 ha rừng keo tai tượng tại huyện Thanh Sơn, 5 ha rừng keo tai tượng và 5 ha keo lai tại huyện Yên Lập.

- Hồ sơ số liệu điều tra khảo sát bổ sung.

- 04 báo cáo chuyên đề:

+ Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện chuyển hoá rừng.

+ Thực trạng trồng rừng trên 3 huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập.

+ Kết quả lựa chọn lô rừng để thực hiện chuyển hoá.

+ Tổng hợp, đánh giá hiệu quả xây dựng mô hình sao thực hiện chuyển hoá.

- Hướng dẫn kỹ thuật chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài keo tai tượng và keo lai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 02 chuyên mục phát sóng trên đài truyền hình.

- 05 lớp tập huấn cho 240 người.

- Báo cáo tổng kết của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()