ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Ứng dụng công nghệ Phantom trong kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT và X- quang tăng sáng truyền hình nhằm nâng cao năng lực hoạt động dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ phantom trong kiểm định các thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian thực hiện: 20 tháng

Bắt đầu từ tháng 07/2021 đến hết tháng 05/2023

3. Kinh phí thực hiện dự án: 926,20 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 907,00 triệu đồng

4. Sản phẩm dự án: 

- 01 báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT và X-quang tăng sáng truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Kèm theo bộ phiếu điều tra, khảo sát).

- Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm thiết bị ( kèm theo hồ sơ kết quả đo thử nghiệm máy CT và X-quang tăng sáng truyền hình tại 06 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ).

- Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành bộ phantom chuẩn để kiểm định máy CT và X-quang tăng sáng truyền hình.

- 01 bộ phantom chuẩn để kiểm định máy CT và 01 bộ phantom chuẩn để kiểm định máy x-quang tăng sáng truyền hình

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Đào tạo 02 cán bộ được cấp chứng chỉ kiểm định viên CT và X-quang tăng sáng truyền hình.

- Báo cáo tổng kết dự án và báo cáo tóm tắt.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()