ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Ứng dụng công nghệ cắt Plasma để xây dựng mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ cắt Plasma để xây dựng mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2. Thời gian thực hiện22 tháng (từ tháng 04 năm 2021 đến tháng 02 năm 2023)

3. Kinh phí thực hiện dự án:

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.044.880.000 đồng. Trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh: 900.000.000 đồng

+ Nguồn khác: 144.880.000 đồng

4. Sản phẩm dự án:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt

- Báo cáo kết quả khảo sát, báo cáo kết quả xây dựng mô hình, báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình

- Bộ tư liệu điều tra khảo sát

Báo cáo phân tích, đánh giá lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp xây dựng mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí chất lượng cao ứng dụng công nghệ cắt plasma CNC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- 01 mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí chất lượng cao ứng dụng công nghệ cắt Plasma CNC

- 100 bộ sản phẩm được gia công hoàn thiện bằng công nghệ cắt Plasma CNC

30 cán bộ kỹ thuật và công nhân làm chủ được công nghệ, thiết bị

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()