ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/07/2023

Ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và quản lý tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Thời gian thực hiện: 28 tháng

Bắt đầu từ tháng 01/2020 đến hết tháng 4/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 612,5 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 545,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp, góp phần phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, bao gồm hệ thống phần mềm, phần cứng và phôi tem điện tử.

Xây dựng 07 mô hình ứng dụng hệ thống tem truy xuất nguồn gốc điện tử.

Tập huấn chuyển giao quy trình quản lý, sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Thông tin tuyên truyền việc triển khai ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hoá của tỉnh Phú Thọ.

4. Sản phẩm dự án: 

- Bộ dữ liệu về hệ thống truy xuất nguồn gốc đã được áp dụng tại 07 tổ chức được lưu trữ trên máy chủ của cơ quan quản lý.

- 01 bộ phần mềm truy xuất nguồn gốc và các quy trình công nghệ.

- 01 chuyên đề/ phóng sự tuyên truyền việc quản lý, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc.

- Báo cáo tổng kết của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()