ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Phục dựng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy một số di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung:

Tư liệu hóa và phục dựng một số di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường trên địa bàn huyện Yên Lập góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mường, qua đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96-NQ/HU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Lập giai đoạn 2021 - 2025.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tư liệu hóa các di sản văn hoá truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn huyện Yên Lập.

- Phục dựng 04 di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc Mường tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập (Đình Đồng Sương; công cụ, dụng cụ lao động sản xuất, nghề thủ công truyền thống; Lễ hội Hạ điền; Diễn tấu cồng chiêng, chàm đuống, chạm ống, múa sênh tiền, múa trống đu và hát ví, hát rang) .

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập.

II. Nội dung nhiệm vụ:

  - Điều tra, khảo sát bổ sung thông tin phục vụ triển khai dự án

 - Tư liệu hóa, số hóa xây dựng bộ tư liệu các di sản văn hoá truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn huyện Yên Lập

Phục dựng một số di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc Mường tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập

- Thông tin, tuyên truyền các kết quả thực hiện dự án  

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát bổ sung.

- 02 báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo Đánh giá thực trạng công tác lưu giữ, bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn huyện Yên Lập.

+ Báo cáo các giải pháp bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập.

- Bộ tư liệu các di sản văn hoá truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn huyện Yên Lập được số hóa (gồm các nội dung về loại hình văn hóa vật thể; loại hình văn hóa phi vật thể; Nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản). Phim, ảnh tư liệu, bản vẽ.

- 04 bộ hồ sơ phục dựng di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc Mường tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập.

- 02 clip; 02 phóng sự; 02 bài báo.

V. Thời gian thực hiện:  30 tháng (từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2024).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()