ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.018.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm mười tám triệu đồng chẵn).


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Lựa chọn được những biểu tượng tiêu biểu đặc trưng văn hoá Hùng Vương và hoàn thiện thiết kế các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương.

 - Tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương trên cơ sở liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp.

- Tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương được sản xuất tới người tiêu dùng và khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu khảo sát.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo đánh giá thực trạng thị trường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương.

+ Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương.

+ Báo cáo đánh giá tình hình tiêu thụ, khả năng tiếp nhận sản phẩm của người tiêu dùng và khách du lịch trong và ngoài tỉnh đối với các sản phẩm sản xuất; khả năng thương mại hoá sản phẩm.

- 500 Cuốn Cẩm nang biểu tượng mang đặc trưng Văn hoá Hùng Vương được xuất bản và 02 bộ truyện tranh (Truyền thuyết Hùng Vương và Truyện Dân gian Đất Tổ) với số lượng 1.000 quyển được tái bản.

- Các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương được sản xuất và trưng bày (430 hộp đựng trà; 600 cốc; 220 tranh gốm; 100 tượng Chử Đồng Tử - Tiên Dung; 500 chiếc khăn lụa; 150 phụ kiện cài áo).

- 03 bài bài khoa học đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()