ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/07/2023

Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá Trê đồng trong ao tại tỉnh Phú Thọ


1. Thời gian thực hiện: 28 tháng

Bắt đầu từ tháng 01/2020 đến hết tháng 4/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 1.610,9 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 757,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tiếp nhận và làm chủ công nghệ sinh sản nhân tạo để sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá trê đồng trong ao đảm bảo chất lượng nhằm cung cấp được nguồn cá giống chất lượng cho sản xuất và nguồn cá thương phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh qua đó góp phần khai thác, phát triển có hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

4. Sản phẩm dự án: 

- Bộ hồ sơ khảo sát, tuyên truyền, phổ biến kết quả dự án.

- Mô hình sản xuất giống cá chuối hoa.

- Mô hình sản xuất giống cá trê đồng.

- Mô hình nuôi thương phẩm cá chuối hoa trong lồng trên hồ chứa.

- Mô hình nuôi thương phẩm cá trê đồng trong ao.

- Bản hướng dẫn thuật sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá trê đồng trong ao phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 100 lượt người dân được tập huấn kỹ thuật.

- 01 bài báo khoa học.

- Báo cáo tổng kết của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()