ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/07/2023

Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo về, chống ăn mòn đối với các sản phẩm kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng


1. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu từ tháng 02/2020 đến hết tháng 02/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 1.063,55 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 810,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây truyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, tập huấn 10 cán bộ kỹ thuật và công nhân làm chủ được dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ.

- Xây dựng 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000 m2/năm).

- Thông tin, phổ biến, giới thiệu công nghệ sơn và sản phẩm cho 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- 5.000 m2 sản phẩm cơ khí sử dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong thời gian triển khai thực hiện dự án.

4. Sản phẩm dự án: 

- Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong lĩnh vực công nghiệp, gia dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10 cán bộ kỹ thuật và công nhân được đào tạo, tập huấn làm chủ được dây chuyền công nghệ sơn phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ

- 01 Dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (công suất 150.000m2/ năm)

- 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại  thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000m2/ năm)

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình

- 5000 m2 sản phẩm cơ khí được phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (đảm bảo chất lượng theo quy đinh).

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()